Jak głosować za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu? Głosowanie korespondencyjne jest już niemożliwe


Polacy mieszkający lub przebywający za granicą nie będą mogli zagłosować w jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu korespondencyjnie. Chcąc wziąć udział w wyborach będą musieli osobiście udać się do specjalnie utworzonego lokalu wyborczego.

Dotychczas wyborcy przebywający poza Polską mogli wziąć udział w wyborach bez wychodzenia z domu. Wystarczyło zgłosić chęć głosowania, by na kilka dni przed wyborami otrzymać pocztą pakiet wyborczy, a następnie go odesłać. W nadchodzących wyborach, podobnie jak w wyborach do Parlamentu Europejskiego takiej możliwości już nie ma. „Na podstawie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych głosowanie korespondencyjne za granicą zostało zniesione” - czytamy w odpowiedzi przesłanej Agencji Informacyjnej Polska Press przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Zmianom sprzeciwiał się Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar uznał je za poważne osłabienie gwarancji zasady powszechności wyborów. Procedura głosowania korespondencyjnego stosowana od 2011 roku cieszyła się dużym uznaniem i popularnością – zauważa RPO.

W związku ze zmianami obywatele polscy przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Głosowanie korespondencyjne jest możliwe już tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą tworzy, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określając ich liczbę oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Następnie konsul w danym kraju podaje, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców najpóźniej na trzy tygodnie przed dniem wyborów informację o: numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Również najpóźniej na trzy tygodnie przed dniem wyborów będzie możliwe zgłoszenie do spisu wyborców. Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wzorem lat poprzednich będzie możliwość samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez elektroniczny system rejestracji e-wybory.

Zgłoszenie powinno zawierać: Nazwisko Imię (imiona) Imię ojca Datę urodzenia Numer ewidencyjny PESEL Miejsce pobytu wyborcy za granicą Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, a który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

O dacie wyborów decyduje prezydent. Tegoroczne wybory do Sejmu i Senatu odbędą się najprawdopodobniej w niedzielę 13 października.


Załączniki

- brak opisu